Røyken bygd før og nu 1928 – Sundby Gård

Sundby.

Sundby er en av Røykens større gårder. Navnet skrives på oldnorsk Sundbyr, i 1528 skrives det Sundby, det betyr gården ved sundstedet over Aaroselven. I 1682 gikk også den nu forsvundne gård RigeSemb inn under Sundby. Gårdens navn skulde tyde på at den blev ryddet i vikingetiden; men dens historie kan kun følges 600 år tilbake i tiden.

Den første der nevnes som eier av gården var Halvor a Sundby omkring 1390.

Han var blitt skyldig kirken tiende og gav derfor Røyken kirke 1/2 markebol lauk i Sæltingaliidh som han også eide. Først over 100 år senere blir gården og dens eiere nevnt i et skatteregnskap fra 1528. Eieren heter da Knut. Året efter har han overlatt den til en mann som heter Jon. 1593-1604 tilhører Sundby en mann ved navn Syver. Han nevnes som «skydzskicker» og var derfor fri for arbeidsskatt som man ellers måtte betale med 60 skill. årlig. (Skatteregnskap fra 1604). 1617-33 har Hans i Sundby gården. Efter ham kommer Augustinus Olsen i 1634. Han hadde flere sønner, Syver, Tosten og en hvis navn ikke nevnes, men hvorom det 1666 heter at han «seilte på Holland». I 1645 blev folket pålagt en «koppskatt», utlignet på alle voksne. Betegnelsen koppskatt kom av det tyske kopf, hode. Augustinus betalte 1 mark og 8 skill. og følgende skattørepersoner er opført:

«Augustinus». «En dreng»

«Hans Quinde». «En pige»

I 1660-70 vet vi at en mann ved navn Ole Christophersen fra Landfaldøen er eier av ¾ skip. salt i Sundby. Denne anpart blev efter ham selveiergods. I omtrent samme tidsrum 1650-71 hadde en mann ved navn Gudbrand Kiegstad en mindre del av gården, men denne del var både før og siden på Sundbyfolkets hender.

Mens eierne hittil for det meste har vært bønder, kommer der nu en periode hvor den ene stormann efter den annen holder sitt inntog på Sundby. Nu er det seigneurer, rådmenn og prokuratorer som kaster glans over stedet.

I 1672-84 i nnehar seigneur Jens Olsen gården. Han overtok straks såvel Kiegstads som Ole Kristoffersen Landfaldøens parter og blir hell eneeier.

I 1684 selges Sundby til rådmann Jens Nielsen fra Bragernes. Han fikk samme år «Saugbrugsprivilegium» av kongen og allernådigst tillatelse til å sage «1400 Bors aarlig Qvantum». Sagen Iå ved fossen ved nuvrerende Lingsom. Denne gård med Rigesemb, Amundrud, Hov og Ødegården Baadstø hørte da til Sundby eiendomskomplex.

I 1700 blev Sundby atter solgt. Denne gang til Haus Von Campen. Han solgte 1717 gården til prokurator Søren Pedersen Løchstør. Han kjøpte den for 1860 riksdaler. Han døde 1743. Da hans bo blev opgjort, nevntes , «Røgen kirche» som en Sundby gård tilliggende eiendom. Boets utgifter var imidlertid så store at en av kreditorene, «høiædle og velbårne Oberstinne fru Brockenhaus, slog gården til sig.

I 1752 kjøper Niels Løchstøer, antagelig sønn av foregående Søren Løchstøer, Sundby gård. Men allerede året efter selger han eiendommen ved auksjon for 2800 rigsdlr. til Jørgen Pedersen, «kjøb mand og oldermand for lodsene». Fra ham gikk eiendommen over til oberst Jørgen Otto Coucheron for 2000 rdlr. I handeten medfulgte Amundrud, Rigesemb og Frydenlund med tilhørende kverner og sag. Oldermannen beholdt derimot Hov med ødegården Baadstø. Obersten bodde på Sundby i 1 ½ år og døde der. Han ligger begravet i koret i Røyken kirke.

1755 blev oldermann Jørgen Pedersen igjen eier av Sundby, idet oberstens datter Karen Coucheron avhendet den til ham. Han beholdt den i 3 år, da den solgtes til Monsr. Nicolay Foltman fra Skøien i Aker. Sundby blev da skilt ut fra de øvrige eiendommer, idet Hov og Lingsom vedblev å være i oldermannens eie. Fra Foltman gikk gården 1759 over til kjøbmann Hans Hansen Coja for 1550 rdlr. Han avhendet den 1767 til «velagtede Dannemand» Nils Kristensen Biltvedt for 2380 rdlr. Den nye eier var gift med Gunhild Frantzdatter Fritz. Da han døde straks, giftet hun seg på ny med Anders Jochumsen fra Aarvold i Aker. Han var 36 år, hun 70. Hun døde 1820. Anders Jochumsen lot bygge et tårnhus på Sundby midt på tunet. I dette tårn hang en kirkeklokke som antagelig har tilhørt kirken. Klokken bruktes som matklokke på Sundby. Den blev omkring 1860 solgt på auksjon. Spiret står den dag idag på Sundbys stabbur og har følgende innskrift:

A. J. S. (Anders Jochumsen Sundby). G. F. D. (Gunhild Frants Datter). 1795.

Anders Jochumsen døde 1845. hans enke solgte gården 1849 for 5000 spd. til sønnen Andreas Jochumsen som 1861 solgte den til Andreas Johansen Frøtvedt for 9500 spd. Gabriel Flater hadde også gården ca. 2-3 år. Fra ham gikk den ved auksjon 1868 over til et konsortium, bestående av Johan Frøtvedt, Chr. Laheld og sakfører Hansten. Året efter erhverver Adam Nærsnes, Sundby. Han overdrar den igjen 1872 til sønnen Hagbart Sundby. Denne overlot garden 1910 til sønnen Alfred Sundby som er dens nuværende eier. Han er gift med Ingeborg Fedd. De har en sønn, Håkon.

Sundby gard har således i løpet av vel 500 år hatt 28 kjente eiere. I den nuværende eiers slekt har garden vært i 65 år.

Skatter var der nok av. I 1578 betalte Sundby følgende skatt:

Leding II album. Meel 1/2 lisp. Smør 1 pund 9 mrk. Foring 1 mark.

Sundby betalte også kvegskatt. 1657 betalte gården 1 1/2 daler 1 m. 6 skl. Den beskattede besetning var:

2 hester, 10 kjør, 1 kirke-ko, 3 quier, 10 soffuer, 2 suin.

I 1661 var besetningen 3 hester 14 kjør, 4 ungfe, 7 sauer. Utsæden var ½ tønde blandkorn, 2 tønder havre, endel humle. Herav betaltes tiende, henholdsvis 1 kvart, 10 kvart og 1 1/2 setting.

Foruten tiende o. I. hvilte der andre plikter på gården. I 1753 da Løchstøer solgte gården, het det i auksjonsbetingelsene: «Siden gården Sundby er assignert Dragon quarter, så er det Kjøberen til Efterretning at hand pa sin egen Bekostning uten Afgang i Sum eller nogen Brevutier til Løchstøer i betimelig Tid forskaffe den til Quarteret behøvende Dragonhest, siden den forrige er bleven kassert»

Det påla også gården som plikt å kjøre til Kongsberg en bestemt mengde «Sætteved», og det nevntes da i de før anførte auksjonsbetingelser at kjøperen på vinterføre må sørge for å få fremkjørt til Kongsberg sølvverk den for året 1753 reporterede «Sætteved».

Om matr. nr. 10 Sundby samt Amundrud berettes at de har skog sammen. Skogmestrene brødrene Langen har i 1739 opgitt skogens størrelse å være 4800 alen lang, 1200 alen bred.

Under Sundby bruktes parcellen Jonsteigen der tilhørte kong Christian VI. Den var 3200 a len lang, 320 alen bred.