I dette innlegget er utvendig fuktsikring mot grunnmur beskrevet. Det omhandler ikke grunnur med permanent vanntrykk.

B01-1

Tilførsel av vann må begrenses, bygningsdelene må ha et utvendig sperresjikt og de må være lufttette.

 • Fall etter at masser har satt seg skal være minst 1:50 i minimum 3,0 meters bredde ut fra bygningen.
 • Vann fra taknedløp føres ned i rør eller med utkast over terreng.
 • Overflatevann som ledes mot huset bør fanges opp med avskjærende drensgrøft. Alternativt i pukk under bygning ved skrånende terreng. Det må påses at overflaten ikke dekkes av løv.
 • Tilbakefylling mot yttervegg kan avsluttes med 0,3 m jordoverdekning. En løsning med pukk mot vegg hindrer skader på sokkel og kledning.
 • Ugraderte tilbakefyllingsmasser må komprimeres for å sikre varig fall ut fra vegg. Tilbakefyllingen bør skje lagvis, med komprimering etter hver 0,3 m.
 • Drensledning minimum Ø80 mm med fall minst 1:200.
 • På drensledningens høyeste punkt må vanninntaket til røret ligge minst 200 mm lavere enn overkanten av golvkonstruksjonen.
 • Under rørene legges minimum 50 mm omfyllingsmasser som avrettes og eventuelt komprimeres lett. Det bør være omfyllingsmasser minst 100 mm over og på sidene av drensledningen. Omfyllingen bør føres minst 100 mm over eventuell støpeskjøt mellom fundament og vegg.
 • Drensledninger under bygg må vurderes ved høy grunnvannstand.
 • Husdrenskum med sandfang og vannlås.
 • Utvendig isolering reduserer risikoen for kondens i den innvendige delen av veggen. Minimum en tredel av varmemotstanden bør være plassert utvendig.
 • I yttervegg med lav fyllingshøyde bør det benyttes markisolering.
 • Eventuell overflatebehandling av grunnmur (sement- og murpussemørtler)
 • Grunnmursplater av plast med knaster eller riller mot yttervegg under terreng gir mekanisk beskyttelse og virker som et vannavvisende og kapillærbrytende sjikt mot vann i grunnen.

B01-2

Bemerkning: Det påpekes at dette ikke kan benyttes som arbeidsgrunnlag. Innlegget er å betrakte som råd uten medfølgende ansvar for Hoviro AS.

Kilder: Byggforsk, Direktoratet for byggkvalitet