Salgs- og leveringsbetingelser for Hoviro AS

Betingelsene gjelder alle tilbud og avtaler om salg fra Hoviro AS for salg og levering av knuste og sprengte steinmaterialer, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt.

1 Avtaleinngåelse

1a: Tilbud gjelder i 30 dager fra dets datering og gjelder for leveranser som tas ut i løpet av 9 mnd. dersom ikke annet fremgår av tilbudet.

1b: Kjøper anses ved sin bestilling å ha akseptert disse betingelsene samt betingelser i eventuelt tilbud, forutsatt at kjøper er gjort kjent med dem.

1c: Avtalen kan ikke heves uten gyldig grunn. Ved heving av avtalen skal kjøper dekke Hoviro AS sitt tap, herunder tapt fortjeneste.

2 Pris og betalingsbetingelser

2a Priser er eksklusiv merverdiavgift hvis ikke annet spesifisert

2b: Dersom pris ikke er avtalt på forhånd, bestemmes den av Hoviro AS sin til enhver tid gjeldende prisliste eller Hoviro A sitt tilbud.

2c: Kjøpesummen betales kontant ved leveringen såfremt ikke kreditt er avtalt. Hoviro AS kan kreve at kjøpesummen betales før lossing. Ved kredittsalg forfaller kjøpesummen til betaling 10 dager etter fakturadato.

2d: Ved forsinket betaling skal kjøper betale forsinkelsesrente iht. ”Lov om renter ved

forsinket betaling”.

2e: Som sikkerhet for fakturert beløp, renter og omkostninger, har Hoviro AS salgspant i materialene inntil betaling er mottatt.

3 Levering og henting

3a: Levering anses skjedd og risikoen gått over på kjøper når materialene er lastet på kjøpers transportmiddel, eller, dersom Hoviro AS står ansvarlig for transporten, når materialene er losset på mottaksplass.

3b: Når transport formidles av Hoviro AS, er kjøper ansvarlig for at transport kan foregå uhindret og forsvarlig fra offentlig vei til lossestedet.

3d: Dersom transportør ikke ønsker å manøvrere på steder hvor denne mener det kan

være risikabelt, og kjøper allikevel ber om å få lasset losset etter egen anvisning, bærer kjøper all risiko forbundet med dette.

3e: Ved avbestilling eller endring etter påbegynt utkjøring, må kjøper erstatte Hoviro AS sine kostnader ved utkjøring, lasting, lossing osv.

3f: Se forøvrig informasjon angående belastninger fra lastebil på adkomstveier.

4 Feil og mangler

4a: Materialet skal leveres med den kvalitet som er spesifisert i avtalen.

4b: Opplysninger for øvrig som Hoviro AS gir i tekniske publikasjoner, brosjyrer, reklame, hjemmesider o. l. er utelukkende av veiledende karakter.

4c: Ved mottagelsen av materialet skal kjøper undersøke om materialet er i samsvar med avtalen og gi kvittering etter anmodning. Kjøper skal, ved kvitteringen på følgeseddel, bekrefte at han har mottatt den mengde og kvalitet som fremgår av følgeseddelen i den grad dette kan

bedømmes ved besiktigelse samt at det er levert på rett sted. Eventuelle feil og mangler ved leveransen som kjøper vil påberope seg og som oppdages ved leveringen må straks påføres følgeseddelen.

4d: Eventuelle feil og mangler som kjøper senere vil påberope seg og som ikke kunne oppdages ved levering, må dokumenteres og reklameres til Hoviro AS uten ugrunnet opphold, og senest innen 8 dager etter at kjøper eller noen som på kjøpers vegne eller på oppdrag fra kjøper, oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen. Alle reklamasjoner skal skje skriftlig, og ved reklamasjon på materiale skal representativ prøve vedlegges.

4e: Ved mangel kan Hoviro AS foreta omlevering eller supplerende levering. Hoviro AS kan også velge å gi prisavslag dersom mangelen har mindre betydning for den bruk kjøper skal gjøre av materialet eller dersom Hoviro AS sine kostnader eller ulemper ved retting eller supplerende levering ikke står i rimelig forhold til det kjøper oppnår. Hoviro AS sitt ansvar er maksimalt begrenset til verdien av den missligholdte del av leveransen.

4f: Kjøper kan ikke fremsette andre krav mot Hoviro AS som følge av eventuelle feil og mangler. Hoviro AS bærer intet ansvar for indirekte tap eller konsekvensskader som måtte oppstå for kjøper eller andre, heller ikke for så vidt gjelder produktansvar.

4g: Krav i tilknytning til eventuelle mangler gir ikke kjøper rett til å holde tilbake betalingen. –

4h: Ved feil på faktura skal kjøper kontakte Hoviro AS straks den er oppdaget og senest i god tid før forfall. Uomtvistet beløp skal betales ved forfall.

5 Tvister

5a: Enhver tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang. Partene vedtar Drammen tingrett som verneting for alle søksmål som måtte springe ut av avtalen.

6 Personvern

6a: Samtykker i vår personvernarklæring. Se egen side med personvernerklæring.

Åros, juli 2018

Transport

  • Bilene er utstyrt og tilpasset vår virksomhet.
  • Materialene kan leveres samlet på tipplass, som delt lass eller spres på veier og plasser, i grøfter, osv. Spredning og deling av lass avtales ved bestilling.
  • Plassbehov og veiens bæreevne for lastebil uten henger.
  • Ved bestilling av steinmaterialer som ønskes transportert til leveringssted er det viktig å være klar over at en lastebil krever stor plass for å komme frem til tipplass, tippe, dele og spre stein.

Følgende punkter er ment å gi mottaker innblikk i lastebilens størrelse:

  • En lastebil er ca. 7-8 meter lang, minst 2,5 meter bred og opp mot 3,5 meter høy. Ved rett innkjørsel bør bilen ha fri bredde på ca 2,75 meter i hele bilens høyde. I sving er plassbehovet betydelig større, avhengig av hvor krapp svingen er.
  • Snuplass bør være minst 12×12 meter, eventuelt T-plass med god veibredde og plass til sving. Vanligvis kan det rygges inn til tipplassen fra større vei/plass.
  • Ved tipping bakover er det behov for fri høyde på minst 5 meter. Vær spesielt oppmerksom på kabler i luftstrekk, grener og bygningsutstikk. (Enkelte biler har sidetipp med lavere krav til fri høyde).
  • En bil med fullt lass har en totalvekt på 25-30 tonn, fordelt på foraksel, ca. 9 tonn, og boggiaksel, ca. 18 tonn. For veier og plasser som vanligvis er beregnet for personbiltransport, medfører dette ekstra stor belastning. Tørr vei, ikke bare på toppen, men også nedover i massene, gir best bæreevne. Jo bløtere veien er, desto større fare er det for hjulspor og setninger.
  • Det er kjøper som er ansvarlig for at transporten kan foregå uhindret og forsvarlig fra offentlig vei til lossestedet. Kjøper har ansvar for eventuelle setningsskader på anvist kjørerute fra offentlig vei. Dersom transportør ikke ønsker å manøvrere på steder hvor denne mener det kan være risikabelt, og kjøper allikevel ber om å få lasset losset etter egen anvisning, bærer kjøper all risiko forbundet med dette. For øvrig henvises det til ”Salgs- og leveringsbetingelser for Hoviro AS”.

Er du i tvil om fremkommelighet eller bæredyktighet for levering av steinmaterialer, ta kontakt med oss. Vi er behjelpelige med ytterligere tips på telefon, og kan eventuelt foreta en befaring ved leilighet.